<p style="margin: 20px auto 0px; padding: 0px; font-size: 14px; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); text-indent: 30px; line-height: 25px; font-family: serif; orphans: 2;">QQ登录功能申请已经向第三方网站完全开放,现在只要登录腾讯社区开放平台填写网站资料便可以立即获取QQ登录相关的key和ID,无需等待审核。</p><p align="center" style="margin: 20px auto 0px; padding: 0px; font-size: 14px; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); text-indent: 30px; line-height: 25px; font-family: serif; orphans: 2;"></p><div style="page-break-after: always;"><span style="display: none;"><!--more-->& nbsp ;</span></div><p style="margin: 20px auto 0px; padding: 0px; font-size: 14px; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); text-indent: 30px; line-height: 25px; font-family: serif; orphans: 2;">  通过“QQ登录”,用户能使用QQ帐号一键登录接入网站,大大降低了用户注册、登录的门槛,借助庞大的QQ用户群,给第三方网站带来更多新用户。已登录用户还可以将在第三方网站发布、分享的信息即时同步到QQ空间,使网站内容通过好友关系得到进一步的传播,从而提升网站的访问量和用户数。</p><p align="center" style="margin: 20px auto 0px; padding: 0px; font-size: 14px; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); text-indent: 30px; line-height: 25px; font-family: serif; orphans: 2;"></p><p style="margin: 20px auto 0px; padding: 0px; font-size: 14px; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); text-indent: 30px; line-height: 25px; font-family: serif; orphans: 2;">  QQ登录功能完全开放,将为更多用户带来实实在在的方便,也成为助力各类网站成长的强大动力。欢迎更多的第三方网站前来申请!</p><p style="margin: 20px auto 0px; padding: 0px; font-size: 14px; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); text-indent: 30px; line-height: 25px; font-family: serif; orphans: 2;">  腾讯社区开放平台:http://opensns.qq.com/<;/p>